Stosowane systemy

Zainstalowany w ?odzi Obszarowy System Zarz?dzania Ruchem sk?ada si? z wielu podsystemw, ktrych zintegrowana praca w znacz?cy sposb wp?yn??a na popraw? warunkw ruchu w mie?cie. Dzi?ki mo?liwo?ci optymalnego dostosowania do indywidualnych potrzeb podsystemy te s? obecnie jednymi z najefektywniejszych rozwi?za? wdra?anych nie tylko w Polsce, ale i na ca?ym ?wiecie. Zainstalowane podsystemy z powodzeniem spe?niaj? swoj? rol? skracaj?c czas przejazdu tramwaju na linii ?TR, zmniejszaj?c zat?oczenia, dbaj?c o bezpiecze?stwo wszystkich uczestnikw ruchu, a tak?e przekazuj?c dynamiczn? informacj? dla pasa?erw komunikacji miejskiej. Ich dzia?anie jest bez przerwy monitorowane przez naszych pracownikw, posiadaj?cych bardzo du?e do?wiadczenie w obs?udze, kalibracji i serwisie takich systemw.

Podstawowymi podsystemami stanowi?cymi Obszarowy System Sterowania Ruchem w ?odzi s?:

System sterowania ruchem ulicznym SCATS

System zarz?dzania transportem publicznym oraz informacj? pasa?ersk? RAPID

System monitoringu wizyjnego CCTV

El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf