El-Traffic s.c. Systemy Zarz?dzania Ruchem - Rapid

 RAPID

Jest to narz?dzie firmy SIGTEC do zarz?dzania komunikacj? miejsk?, zarówno flot? pojazdów, jak i dynamiczn? informacj? pasa?ersk? w pojazdach i na przystankach. System ten posiada architektur? dwupoziomow? - oprogramowanie w Centrum Zarz?dzania ruchem, jako warstwa nadrz?dna oraz komputery pok?adowe w pojazdach i tablice informacji dynamicznej na przystankach, jako warstwa lokalna. Pojazdy w??czone do floty wyposa?one zostaj? w komputery pok?adowe, dzi?ki którym mo?liwa jest ich lokalizacja oraz ?ledzenie ich tras i realizacji rozk?adu jazdy w czasie rzeczywistym. Komputery te zapewniaj? tak?e wysy?anie sygna?ów do systemu o ??daniach priorytetu, w momencie, gdy opó?niony pojazd zbli?a si? do skrzy?owania z sygnalizacj? ?wietln?. Informacja o przydzielonym priorytecie przekazywana jest do Centrum Sterowania Ruchem. Oprogramowanie tam zainstalowane jako warstwa nadrz?dna, wyposa?one jest w map? GIS z planem miasta oraz lokalizacj? wszystkich pojazdów w??czonych do systemu. Pojazdy symbolizowane s? za pomoc? ró?nych kolorów oznaczaj?cych stan realizacji rozk?adu jazdy, czyli b?d? to pojazdy opó?nione (o wybrany przedzia? czasowy), pojazdy realizuj?ce rozk?ad oraz pojazdy przyspieszone. System ten umo?liwia wi?c kontrol? punktualno?ci pojazdów oraz automatycznie informuje o zatrzymaniach (w przypadku linii tramwajowych). Dodatkowo System RAPID umo?liwia prowadzenie prac dyspozytorskich, takich jak: przydzia? pojazdów do obs?ugi danych linii, wprowadzenie informacji o objazdach, zmiana informacji w przypadku zawracania, wprowadzanie nowych oraz usuwanie kursów z rozk?adu i wiele innych.

Dzi?ki otwarto?ci oprogramowania mo?liwe jest stworzenie priorytetu dla pojazdów komunikacji miejskiej przy wspó?pracy z systemem zarz?dzania ruchem. Przyk?adem mo?e by? tu wspó?praca systemów RAPID i SCATS . Dzi?ki priorytetowi nast?pi skrócenie czasów przejazdu i powstanie mo?liwo?? nadrobienia opó?nienia wzgl?dem rozk?adu jazdy. Komputer pok?adowy wysy?a sygna? ??dania priorytetu, nast?pnie sygna? ten, odpowiednio przetworzony kierowany jest do SCATS i nast?puje realizacja priorytetu. Mo?e mie? ona posta? wyd?u?enia sygna?u zielonego, szybszego wy?wieltenia sygna?u zezwalaj?cego dla pojazdu komunikacji miejskiej w postaci skrócenia wszystkich pozosta?ych faz do minimum lub te? ich pomini?cia.

System RAPID steruje tak?e prac? tablic dynamicznej informacji pasa?erskiej. Znaj?c po?o?enie pojazdu komunikacji miejskiej, jego parametry ruchu jest w stanie obliczy? szacowany czas jego przyjazdu na przystanek. Informacja ta jest dynamicznie zmienna w zalezno?ci od odleg?o?ci tego pojazdu od przystanku. Dodatkowo na tablicach wy?wietlane moga by? informacje o ewentualnych utrudnieniach, objazdach, czy zatrzymaniach istotnych dla pasa?erów.

Dzi?ki rozbudowanemu systemowi raportów RAPID umo?liwia szczegó?ow? analiz? zrealizowanych us?ug. Informacje te grmoadzone sa w bazie danych, a operator (w zalezno?ci od stopnia dost?pu) ma do nich nieograniczony dost?p. Dodatkowo system ten posiada tak?e mo?liwo?? integracji z systemem radiowej ??czno?ci g?osowej, dzi?ki czemu jest równie? mo?liwo?? porozumienia si? g?osowego z prowadz?cym pojazd.

El-Traffic s.c. Systemy ZarzÄ…dzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeĹĽone.
Projekt: UltraGraf