El-Traffic s.c. Systemy Zarz?dzania Ruchem - informacje o liczniku

LICZNIK rowerowy

Jest to urz?dzenie s?u??ce do monitorowania nat??enia ruchu rowerowego w wybranych przekrojach ci?gów dróg rowerowych. Licznik dzia?a na zasadzie rozbudowanej detekcji rowerów, pracuj?cej w specjalnym algorytmie, dzi?ki któremu nie s? zliczani inni uczestnicy ruchu, którzy mog? pojawi? si? na ?cie?ce (np. piesi). Informacja o ilo?ci rowerzystów przekazywana jest na tablic? informacyjn?, b?d?c? integraln? cz??ci? licznika. Dodatkowo dane s? specjalnie przetwarzane, tak, ?e mo?liwy do uzyskania jest profil ruchu rowerowego w czasie doby w ró?nych interwa?ach czasowych, co mo?na zobaczy? tutaj. Zebrane w bazie dane mog? pos?u?y? do celów statystycznych, projektowych oraz analitycznych.

Licznik rowerowy jest doskona?ym narz?dziem, umo?liwiaj?cym monitorowanie ruchu rowerowego, jego rozp?yw, nat??enie oraz wiele innych parametrów. Licznik mo?na te? wyposa?y? w ró?ne formy detekcji, pozwalaj?ce na poszerzenie ró?norodno?ci zbieranych parametrów ruchu. Dodatkowo informacje te wykorzysta? mo?na b?dzie w przysz?o?ci do stworzenia dynamicznej mapy ruchu rowerowego w danym obszarze (przy wi?kszej ilo?ci liczników, rozmieszczonych w sposób pozwalaj?cy na zebranie danych o rozp?ywie ruchu), co niew?tpliwie b?dzie pomocne przy lokalizacji np. stacji wypo?yczalni rowerów miejskich, lokalizacji postojów, czy wytyczenia nowych tras.

El-Traffic s.c. Systemy ZarzÄ…dzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeĹĽone.
Projekt: UltraGraf