Informacje o firmie

Firm? tworzy zesp?, ktry bra? udzia? we wdra?aniu OSSR (Obszarowy System Sterowania Ruchem) praktycznie od samego pocz?tku, czyli od kwietnia 2007 r jako pracownicy firmy TYCO International, potem ADT Fire and Security. Dzi?ki temu zdobyte zosta?o olbrzymie do?wiadczenie oraz unikalna wiedza w zakresie in?ynierii ruchu, obs?ugiwanych systemw oraz urz?dze?, jak? mo?na by?o z powodzeniem wykorzysta? podczas obs?ugi eksploatacji systemu, ktra rozpocz??a si? z pocz?tkiem lipca 2008 r. W tym czasie zesp? nabiera? nowego do?wiadczenia analizy sytuacji ruchowej, wypracowania schematw reagowania, a tak?e sta?ej poprawy warunkw ruchu. Do zada? podczas eksploatacji nale?a?o rwnie? w??czanie do systemu kolejnych skrzy?owa? oraz dalsze skracanie czasu przejazdu tramwaju na linii ?dzkiego Tramwaju Regionalnego. W czerwcu 2011 r. na bazie zespo?u eksploatacyjnego powstaje firma EL-Traffic jako podwykonawca firmy AGIS Fire & Security (wcze?niej TYCO International i ADT Fire and Security). Zgrany i do?wiadczony zesp? z powodzeniem realizuje powierzone mu zadanie oraz zbiera nowe do?wiadczenie. Dodatkowo do systemu w??czane s? kolejne skrzy?owania, oraz pojawia si? pierwszy produkt firmy urz?dzenie monitoruj?ce nat??enie ruchu na ci?gu rowerowym licznik rowerowy. W czerwcu 2012 r. firma EL Traffic samodzielnie ju? uzyskuje zamwienie od Miejskiego Przedsi?biorstwa Komunikacji na eksploatacj? OSSR.

Obecnie firma EL-Traffic jako operator OSSR w ?odzi czuwa nad prawid?owym funkcjonowaniem sygnalizacji ?wietlnej, monitoruje warunki ruchu w trybie ci?g?ym oraz dba o punktualne kursowanie tramwajw po linii ?dzkiego Tramwaju Regionalnego. Dodatkowo ca?y czas prowadzone s? prace zwi?zane ze skrceniem czasu przejazdu na linii ?TR oraz w??czaniem do systemu kolejnych sygnalizacji. Rozwijany jest rwnie? dzia? in?ynierii ruchu zwi?zany z pomiarami i analizami, modelowaniem ruchu oraz projektowaniem organizacji ruchu i programw sygnalizacji.

Wszystkie prace dyspozytorskie wspomagane s? przez pracownikw Centrum Sterowania Ruchem, wykonuj?cym zadania zwi?zane z eksploatacj? systemu codziennie w godzinach 6:00 - 22:00. Operatorzy na bie??co analizuj? warunki ruchu, przygotowuj? raporty zg?osze? dotycz?ce utrudnie? w ruchu, nieplanowanymi zdarzeniami, a tak?e ewentualnymi usterkami tak, aby w przypadku zaistnienia wymienionych sytuacji niezw?ocznie podj?? konieczne dzia?ania.

Firma EL-TRAFFIC zajmuje si? rwnie? utrzymaniem sieci ?wiat?owodowej, prowadzeniem dzia?a? serwisowych zapewniaj?cych ci?g?o?? i poprawno?? dzia?ania Systemu Nadzoru Wizyjnego oraz nadzorem i obs?ug? Systemu Zarz?dzania Informacj? Pasa?ersk? i Transportem Publicznym

El-Traffic s.c. Systemy Zarządzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt: UltraGraf