El-Traffic s.c. Systemy Zarz?dzania Ruchem - CCTV

CCTV

 

Jednym z elementów Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w ?odzi jest monitoring CCTV. Sk?ada si? on z 5 kamer obrotowych o du?ej rozdzielczo?ci rozlokowanych w newralgicznych punktach obszaru Systemu Sterowania Ruchem. Dodatkowo kamery umieszczone s? tak, by swoim zasi?giem obejmowa? s?siednie skrzy?owania. Z Centrum Sterowania Ruchem po??czone s? ??czem ?wiat?owodowym zapewniaj?cym szybk? i bezzak?óceniow? transmisj? danych. W Centrum Sterowania Ruchem znajduj? si? dwa stanowiska, gdzie mo?liwy jest nadzór obrazu, a tak?e serwer na którym dane przechowywane s? co najmniej przez miesi?c. Dodatkowo mo?liwy jest równie? podgl?d obrazu z wszystkich pi?ciu kamer w ró?nych konfiguracjach na ?cianie wizyjnej, co znacznie u?atwia podejmowanie zespo?owych decyzji co do schematu dzia?ania.

System CCTV dzia?a równie? jako wsparcie systemu sterowania ruchem w zakresie monitoringu sytuacji ruchowej, nieprzewidzianych zdarze? oraz wielu innych sytuacji. Jest nieocenionym ?ród?em danych podczas analiz wypadków, kolizji i innych zdarze?. Dzi?ki monitoringowi CCTV operatorzy maj? mo?liwo?? szybkiej reakcji, nawet zanim jeszcze system sterowania wykryje pogarszaj?ce si? warunki ruchu na danym obszarze. Wypracowane schematy dzia?a? w ró?nych sytuacjach pozwalaj? tak?e na sprawne przeprowadzenie akcji od zlokalizowania i zdiagnozowania przyczyn i skutków zdarzenia, poprzez b?yskawiczne powiadomienie odpowiednich s?u?b do likwidacji skutków zdarzenia i przywrócenia normalnych warunków ruchu.

El-Traffic s.c. Systemy ZarzÄ…dzania Ruchem
2011 © Wszelkie prawa zastrzeĹĽone.
Projekt: UltraGraf